Onze Vereniging en de belastingdienst

Om aangemerkt te kunnen worden en blijven als ANBI moet worden voldaan aan de thans geldende wet- en regelgeving zoals weergegeven in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. De nadere voorwaarden omtrent ANBI’s zijn opgenomen in artikel 1a tot en met 1e van de UitvoeringsRegeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994.

Daarom worden hieronder verschillende onderdelen benoemd:

fiscaal nummer, beloningsbeleid, jaarverslag 2019, beleidsplan

Het Fiscaal Nummer van de Vereniging is 8160 . 56 . 122

Het beloningsbeleid voor de bestuursleden van de Vereniging is nul. Met andere woorden alle werkzaamheden worden om niet verricht. Voor de gemaakte kosten voor de organisatie geldt een zeer restrictief beleid, gebaseerd op het overleggen van kassabonnen en soortgelijke bewijsstukken.

Jaarverslag 2019

Dit jaar hebben we 12 torenbeklimmingen gehad, te beginnen met twee groepen georganiseerd in samenwerking met het Westfries Genootschap en later in het jaar een groep van de Hoornse Rotary. Bij deze torenbezoeken kwam steeds naar voren dat er geen foto’s bekend zijn van het drogen van de brandweerslangen na een brand. Overigens kan dat niet meer, omdat de gemeente ten behoeve van he vlaguithangen de constructie van deze brandweerslanghijsinstallatie heeft vastgezet.

Op 5 mei heeft de Vereniging natuurlijk weer geholpen om de klok te luiden, een kwartier lang. Voor 2020 zijn er genoeg vrijwilligers om de klok weer te luiden. In mei werd i.s.m. de Concertstichting Hoornse Orgels een dubbelconcert uitgevoerd, een orgelconcert in de Lutherse Kerk en een beiaardconcert in de toren, met als luisterplaats deze keer de tuin van het Statenlogement. Gedurende het jaar waren er geen berichten van Erfgoed Hoorn omtrent de ontwikkelingen rondom het hotel in de Grote Kerk.

De concertreeks van dit jaar was zeer goed bezocht, met uiteraard het openingsconcert met de videoverbinding als technisch hoogtepunt. Dat was een proefneming die in de jaarvergadering 2020 zal worden geëvalueerd. De spelers van dit jaar: Frits Reynaert, Klaas de Haan in het Groefsemaconcert, Julie Zhu, Laura Marie Rueslåtten, Charles Dairay, Kasia Piastowska en Toru Takao (een dubbelconcert). Dat laatste concert was ook het drukst bezochte met 53 bezoekers. Als jaarlijkse open dag had Open Monumentendag een ongekende opkomst: tegen de 550 bezoekers.

Financieel overzicht Vereniging Het Carillon te Hoorn 2019 in € (23-1-2020)

Van de spaarrekening is €2000 overgeboekt naar de bestuursrekening als aanvulling De rente van € 56 over 2018 is pas op 1 januari 2019 geboekt. Vandaar de begroting voor 2019: € 100. Bovendien werd in 2019 vanwege een concert ter ere van Groefsema € 500 uit legaat gehaald. Uit de algemene reserve werd in 2019 een bedrag van € 1624 gehaald. In het bedrag van € 3273 concerten is tevens opgenomen een bedrag van € 1225 voor service van de bibliotheek, voor beluistering van de zes concerten. We verwachten een bijdrage van de concertbezoekers van € 250 in 2020.

Communicatie- en PR plan 2018                                                                      Myra Wanst, jan 2018

De Vereniging Het Carillon te Hoorn is opgericht in 1924. In de afgelopen bijna 100 jaar is er nooit een beleidsplan gemaakt omdat de doelstellingen vastlagen in de statuten. Pas in 2016 werd een Communicatie- en PR plan gemaakt waarop Myra Wanst in 2018 een nieuwe opzet heeft gemaakt Dat plan is nog steeds (2020) leidend voor de Vereniging.

Dit communicatie- en PR plan is een update van het communicatievoorstel dat in opdracht van de Vereniging in 2016 is gemaakt. In dit plan zijn aanvullingen en verbeteringen opge­nomen ten aanzien van 2018 en bevat ook ideeën voor het 100-jarig jubileumjaar in 2024.

Wat is er tot nu toe bereikt?
In 2016 en 2017 is de nadruk gelegd op het opzetten van een huisstijl en bijpassende communicatiemiddelen en kanalen. Zo heeft de Vereniging een representatieve website laten maken welke is gekoppeld aan twee social mediakanalen: Twitter en Facebook.

Verder heeft de Vereniging aandacht besteed de fysieke zichtbaarheid en herkenbaarheid door het aanschaffen van twee banieren en paraplu’s met daarop het logo. Deze objecten worden ingezet tijdens open dagen, concerten en diverse evenementen. Zo waren de banieren in de zomer van 2017 goed zichtbaar tijdens de reeks Kaasmarkten en worden zij bij elk concert in de luistertuin geplaatst.

Het programmaboekje is in 2017 vertaald naar een overzichtelijke flyer en posters welke zijn verspreid tijdens evenementen en op strategische plekken (VVV-punten, Kaasmarkt, etc.) Door hierop in te zetten hebben wij een aantal nieuwe bezoekers kunnen trekken naar de concerten.

In 2017 is een start gemaakt met de productie van een korte documentaire over de historie
van het carillon en de Vereniging. De eerste teaser zal april 2018 worden verspreid via de website en op social media.
De Vereniging heeft zich in 2017 aangesloten bij Cultuur Hoorn, een samenwerkingsverband
tussen (bijna) alle culturele instellingen van Hoorn. Tijdens de lancering van het samenwer­kingsverband in september was de Vereniging actief aanwezig en is daarnaast ook steeds aanwezig tijdens de collectieve vergaderingen. Ook heeft de Vereniging hiermee de mogelijkheid om via narrowcasting en de bijbehorende website informatie te verspreiden
waardoor het bereik aanzienlijk is vergroot.

Plannen voor 2018
Waar 2016 en 2017 vooral in het teken stond van het opstarten en opnieuw vormgeven van een effectieve PR en communicatiestrategie, zal 2018 gericht zijn op het verbeteren en uitbreiden van deze strategie. De speerpunten zijn: bekendheid en zichtbaarheid, concertbezoek, en de werving van nieuw publiek.

Bekendheid en zichtbaarheid

Doelstellingen

In 2018 wil de Vereniging haar activiteiten uitbreiden wat betreft zichtbaarheid om daarmee de activiteiten van de Vereniging bij meer mensen onder de aandacht te brengen. Tevens heeft de Vereniging als doel om hiermee bestaande leden meer te binden en een nieuw publiek te bereiken. Het zwaartepunt van de activiteiten zal liggen tijdens de concertperiode zomer).

Activiteiten

 • Digitale nieuwsbrief opzetten en regelmatig uitsturen.
  • E-mailadressen van leden en geïnteresseerden verzamelen tijdens concerten en via de website.
 • In fysieke communicatie uitingen de nadruk leggen op de website/socials
  • Logo en webadres toevoegen op posters en flyers.
 • Uitbreiding van samenwerkingen bij evenementen waarbij de Vereniging de moge­lijkheid heeft flyers te verspreiden en/of banieren te plaatsen.
 • In gebruik nemen van de narrowcasting via Cultuur Hoorn.
 • Social media: social media (Facebook en Twitter) blijven belangrijke communicatie-kanalen in 2018.
  • Aankondiging concerten: korte introductie, foto beiaardier, programmaoverzicht
  • Twitter: zie Knelpunten
 • Website: de website is de basis van alle communicatie, hierop is alle informatie te vinden over de Vereniging haar de activiteiten. Geschiedschrijving en algemeen nieuws zijn hierin speerpunten.
  • Geschiedschrijving: zie Knelpunten

Concertbezoek

Doelstellingen
In 2018 wil de Vereniging meer publiek trekken naar de concerten, zodat meer mensen in contact komen met de historische muziekvorm en de betekenis ervan voor de stad. Dit publiek bestaat enerzijds uit (bestaande) leden en anderzijds aan een nieuw publiek, zoals inwoners van Hoorn, toeristen etc.

Activiteiten

 • Kort van te voren reminders versturen via e-mail (digitale nieuwsbrief) en via social media.
 • Gerichte uitnodigingen versturen naar kansrijke doelgroepen en/of personen. Bijvoorbeeld naar het nieuwe College.
 • Gerichte persberichten versturen.
  • Investeren in een korte cursus/workshop persberichten schrijven.


Nieuw/jonger publiek en ledenwerving

Doelstellingen

In 2018 wil de Vereniging inzetten op het interesseren en binden van een jonger publiek. Dit is met name voor de toekomst van de Vereniging van belang. De beoogde generatie is de babyboomgeneratie en de generatie daarvoor. Deze generatie heeft andere interesses en voorkeuren. De Vereniging zal aankomende jaren meer kennis moeten opdoen om de beoogde doelgroep te begrijpen en te kunnen binden. Centrale vragen zijn: Wat interesseert deze generatie en wat vindt deze generatie belangrijk? En hoe kan de Vereniging hier een rol in spelen? Hoe kan de Vereniging een binding met deze generatie tot stand brengen?

Activiteiten

 • Investeren in kennis over de beoogde doelgroep en ledenbinding/loyaliteit door het volgen van een korte cursus/workshop.
 • Tijdens het nieuwe concertseizoen een wervingsflyer verspreiden.
  • Bestaande leden een nieuw lid laten aanbrengen, gekoppeld aan bepaalde privileges. Bijvoorbeeld een jaar gratis lid en een exclusieve rondleiding door de toren.
  • Kleine klokjes laten produceren als ‘cadeautje’ voor elk nieuw lid.
  • Sfeerfoto’s van de toren hoogwaardig laten uitprinten op bijzonder papier als ‘cadeautje’ voor elk nieuw lid.
  • Een jaarkalender laten maken als cadeautje voor elk nieuw lid.


Knelpunten

 • Het gebruik van Twitter als communicatiemiddel is nog onduidelijk. Hoe kan de Vereniging Twitter het meest effectief inzetten en daarmee de bestaande en beoogde doelgroep bereiken?
 • In 2017 is een begin gemaakt met de geschiedschrijving van de Vereniging en het carillon in de vorm van korte tekstjes op de website en de start van de productie van een documentaire. Toch blijkt het in de praktijk lastig om met regelmaat een nieuw stukje te publiceren op de website. De knelpunten hierin liggen vooral in de benodigde tijd om een kwalitatief stukje te maken. Toch is het een belangrijk punt, aangezien de rijke geschiedenis van de Vereniging en het carillon het bestaansrecht is van de Vereniging. Dit wordt nu nog onvoldoende uitgedragen. Ook bij het bereiken van een nieuwe doelgroep is de geschiedenis en het begrip ‘cultureel (immaterieel) erfgoed’ een belangrijk uitgangspunt.

Jubileumjaar 2024
Alvast vooruitkijkend op het jubileumjaar 2024 waarin de Vereniging haar 100-jarig bestaan viert, zal de Vereniging aankomende periode een start maken met ideeën voor de invulling hiervan. Bij de invulling hiervan willen wij ook graag de leden betrekken.

 • Lancering documentaire over de geschiedenis van de Vereniging en het carillon. (Waarschijnlijk al eerder)
 • (Kleine) reizende tentoonstelling over de geschiedenis van de Vereniging en het carillon. Mogelijke locaties: online, Vereniging Oud Hoorn, Westfriesmuseum, Stadhuis, in de verbouwde Grote Kerk (hotel).
 • Kunstopdracht om het 100-jarig bestaan de markeren:
 • Vrije opdracht: een hedendaagse kunstenaar maakt een interpretatie, kunstwerk wordt geschonken aan de stad.
 • Klassieke opdracht: een hedendaagse kunstenaar maakt een monument welke wordt geschonken aan de stad.
 • Leden actief betrekken door:
 • Ideeën laten aanleveren (bv. tijdens ledenvergadering)
 • Uitvoering van geselecteerde ideeën (indien mogelijk)